ទ្រព្យប្រកាសលក់

ទ្រព្យប្រកាសលក់

សេចក្តីជូនដំណឹងចុងក្រោយបង្អស់អំពីទ្រព្យប្រកាសលក់អាចទាញយកបាន​ និងចូលមើលដូចតារាងខាងក្រោម៖

Assent-disposal-kh-icon

ដំណឹងប្រកាសលក់ទ្រព្យ ១

  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ៦​ តុលា ២០១៤
  • ទំហំៈ ១,៦៥ MB
  • ប្រភេទៈ PDF

ទាញយក

Assent-disposal-kh-icon

ដំណឹងប្រកាសលក់ទ្រព្យ ២

  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ៦​ តុលា ២០១៤
  • ទំហំៈ ១,៦៥ MB
  • ប្រភេទៈ PDF

ទាញយក

Assent-disposal-kh-icon

ដំណឹងប្រកាសលក់ទ្រព្យ ៣

  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ៦​ តុលា ២០១៤
  • ទំហំៈ ១,៦៥ MB
  • ប្រភេទៈ PDF

ទាញយក

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន ថ្លៃសេវា
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan ថ្លៃសេវា