ម៉ោងបម្រើអតិថិជនរបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា

ម៉ោងបម្រើអតិថិជនរបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា

ធនាគារសាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ផ្តល់នូវផលិតផល-សេវាកម្មធនាគារជាច្រើនប្រភេទទៅកាន់អតិថិជនជាឯកត្តជន ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាស ពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ។

ម៉ោងបម្រើអតិថិជនរបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌាបើកបម្រើជូន៖

សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ

• បើកបម្រើចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ ៤:០០រសៀល
• មានបម្រើគ្រប់សេវាកម្មរបស់ធនាគារទាំងអស់

ម្រាប់ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិ

• ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌាឈប់សម្រាកថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិ
• សេវាអនឡាញធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌានៅតែបម្រើអតិថិជន ២៤ ម៉ោង ធម្មតា

សូមទាក់ទងមកកាន់ការការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា បម្រើ ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ប្រសិនបើលោកអ្នក ចង់ជ្រាបនូវព័ត៌មានអំពីផលិតផលនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុនានារបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា។

សម្គាល់៖ រៀងរាល់ថ្ងៃបុណ្យជាតិដែលប៉ះចំថ្ងៃអាទិត្យ នឹងត្រូវឈប់បន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃទៀត

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan