513

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទឯកត្តជន

ធនាគារសាខមប៊ែងផ្តល់នូវភាពបត់បែនដល់អតិថិជននូវជម្រើសជាច្រើនក្នុងការសន្សំប្រាក់ និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ ខាងក្រោមនេះ​ គឺជាតារាងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារសាខមប៊ែង៖

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទឯកត្តជន រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

រយៈពេល ការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ ការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស ទូរទាត់ការប្រាក់មុន
1 ខែ 2.00%  2.00%  –  1.99%
2 ខែ 2.20%  2.20%  –  2.17%
3 ខែ 2.70%  2.69% 2.70%  2.65%
6 ខែ 3.50%  3.47%  3.48%  3.36%
9 ខែ 3.90%  3.85%  3.86%  3.66%
12 ខែ 4.35%  4.27%  4.28%  3.98%
13 ខែ 4.45%  4.35%  –  4.04%
15 ខែ 5.50%  4.39%  4.40%  4.02%
18 ខែ 4.60%  4.46%  4.47%  4.02%
24 ខែ 5.70%  4.50%  4.52%  3.94%
36 ខែ 5.00%  4.67%  4.69%  3.85%
48 ខែ 5.10%  4.65%  4.67%  3.63%
60 ខែ 5.20%  4.63%  4.65%  3.44%

  អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទឯកត្តជន រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់រៀល

រយៈពេល ការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ ការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស ទូរទាត់ការប្រាក់មុន
1 ខែ 2.10%  2.10%  –  2.09%
2 ខែ 2.40%  2.40%  –  2.37%
3 ខែ 3.40%  3.39%  3.40%  3.33%
6 ខែ 4.20%  4.16%  4.18%  4.02%
9 ខែ 4.30%  4.24%  4.25%  4.02%
12 ខែ 5.30%  5.18%  5.20%  4.81%
13 ខែ 5.40%  5.26%  5.28%  4.85%
15 ខែ 5.50%  5.33%  5.35%  4.86%
18 ខែ 5.60%  5.39%  5.41%  4.83%
24 ខែ 5.70%  5.41%  5.43%  4.70%
36 ខែ 6.10%  5.61%  5.64%  4.58%
48 ខែ 6.30%  5.63%  5.66%  4.34%
60 ខែ 6.50%  5.64%  5.67%  4.13%

សម្គាល់៖

513
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan