513

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទឯកត្តជន

ធនាគារសាខមប៊ែងផ្តល់នូវភាពបត់បែនដល់អតិថិជននូវជម្រើសជាច្រើនក្នុងការសន្សំប្រាក់ និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ ខាងក្រោមនេះ​ គឺជាតារាងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារសាខមប៊ែង៖

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទឯកត្តជន រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក(មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែ​វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០២២)

រយៈពេល ការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ ការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស ទូរទាត់ការប្រាក់មុន
1 ខែ 2.50%  2.50%  –  2.48%
2 ខែ 2.70%  2.70%  –  2.67%
3 ខែ 4.00%  3.99% 4.00%  3.91%
6 ខែ 4.40%  4.36%  4.38%  4.20%
9 ខែ 4.80%  4.72%  4.74%  4.47%
12 ខែ 5.10% 4.98% 5.01% 4.63%
13 ខែ 5.20% 5.07%  – 4.68%
15 ខែ 5.20% 5.05% 5.07% 4.61%
18 ខែ 5.20% 5.02% 5.04% 4.51%
24 ខែ 5.50% 5.23% 5.25% 4.55%
36 ខែ 5.80% 5.36% 5.38% 4.38%
48 ខែ 5.80% 5.23% 5.25% 4.05%
60 ខែ 5.80% 5.10% 5.13% 3.77%

  អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទឯកត្តជន រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់រៀល (មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែ​វិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០២២)

រយៈពេល ការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ ការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស ទូរទាត់ការប្រាក់មុន
1 ខែ 3.00%  3.00%  –  2.98%
2 ខែ 3.20%  3.20%  –  3.16%
3 ខែ 4.50%  4.48%  4.50%  4.40%
6 ខែ 4.90%  4.85%  4.87%  4.67%
9 ខែ 5.30%  5.21%  5.23%  4.92%
12 ខែ 5.60%  5.46%  5.49%  5.06%
13 ខែ 6.00%  5.83%  –  5.36%
15 ខែ 6.00%  5.80%  5.83%  5.27%
18 ខែ 6.00%  5.76%  5.79%  5.15%
24 ខែ 6.30%  5.95%  5.98%  5.14%
36 ខែ 6.60%  6.04%  6.07%  4.90%
48 ខែ 6.60%  5.87%  5.90%  4.51%
60 ខែ 6.60%  5.72%  5.74%  4.18%

សម្គាល់៖

513
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan