513

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទនីតិបុគ្គល

ធនាគារសាខមប៊ែងផ្តល់នូវភាពបត់បែនដល់អតិថិជននូវជម្រើសជាច្រើនក្នុងការសន្សំប្រាក់ និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ ខាងក្រោមនេះ​ គឺជាតារាងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារសាខមប៊ែង៖

 អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទនីតិបុគ្គល រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

រយៈពេល ការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ ការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស ទូរទាត់ការប្រាក់មុន
១ ខែ ១.៨០%  ១.៨០%  –  ១.៧៩%
២ ខែ ២.០០%  ២.០០%  –  ១.៩៨%
៣ ខែ ២.៥០%  ២.៤៩%  ២.៥០%  ២.៤៥%
៦ ខែ ៣.៣០%  ៣.២៨%  ៣.២៩%  ៣.១៧%
៩ ខែ ៣.៧០%  ៣.៦៦%  ៣.៦៧%  ៣.៤៧%
១២ ខែ ៤.១៥%  ៤.០៧%  ៤.០៩%  ៣.៨០%
១៣ ខែ ៤.២៥%  ៤.១៦%  ៣.៨៦%
១៥ ខែ ៤.៣០%  ៤.២០%  ៤.២១%  ៣.៨៥%
១៨ ខែ ៤.៤០%  ៤.២៧%  ៤.២៨%  ៣.៨៦%
២៤ ខែ ៤.៥០%  ៤.៣២%  ៤.៣៣%  ៣.៧៨%
៣៦ ខែ ៤.៨០%  ៤.៤៩%  ៤.៥១%  ៣.៧១%
៤៨ ខែ ៤.៩០%  ៤.៤៨% ៤.៥០%  ៣.៥១%
៦០ ខែ ៥.០០% ៤.៤៧%  ៤.៤៩% ៣.៣៣%

 អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទនីតិបុគ្គល រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់រៀល

រយៈពេល ការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ ការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស ទូរទាត់ការប្រាក់មុន
១ ខែ ២.០០%  ២.០០%  –  ១.៩៩%
២ ខែ ២.៣០%  ២.៣០%  –  ២.២៧%
៣ ខែ ៣.៣០%  ៣.២៩%  ៣.៣០%  ៣.២៣%
៦ ខែ ៤.១០%  ៤.០៧%  ៤.០៨%  ៣.៩២%
៩ ខែ ៤.២០%  ៤.១៤%  ៤.១៦%  ៣.៩៣%
១២​ ខែ ៥.២០%  ៥.០៨%  ៥.១០%  ៤.៧២%
១៣ ខែ ៥.៣០%  ៥.១៦%  ៥.១៩%  ៤.៧៧%
១៥ ខែ ៥.៤០%  ៥.២៤%  ៥.២៦%  ៤.៧៨%
១៨ ខែ ៥.៥០%  ៥.៣០%  ៥.៣២%  ៤.៧៥%
២៤ ខែ ៥.៦០%  ៥.៣២%  ៥.៣៤%  ៤.៦២%
៣៦ ខែ ៥.៩០%  ៥.៤៤%  ៥.៤៧%  ៤.៤៥%
៤៨ ខែ ៦.១០%  ៥.៤៧%  ៥.៥០%  ៤.២២%
៦០ ខែ ៦.៣០%  ៥.៤៩%  ៥.៥១%  ៤.០៣%

សម្គាល់៖

513
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន ថ្លៃសេវា
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan ថ្លៃសេវា
This site is registered on wpml.org as a development site.