ឱកាសចុះកម្មសិក្សាស្ម័គ្រចិត្ត

ឱកាសចុះកម្មសិក្សាស្ម័គ្រចិត្ត

ធនាគារសាខមប៊ែង គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដែលឈានមុខគេនៅប្រទេសវៀតណាម ហើយកំពុងបន្តពង្រីកខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសឡាវ ជាមួយបុគ្គលិកសរុបជាង ១៥,០០០នាក់ និងមានទីតាំងប្រតិបត្តិការ ៥៦៣កន្លែងនៅក្នុងតំបន់។

ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌាបានបើកឱកាសចុះកម្មសិក្សាស្ម័គ្រចិត្ត ផ្តល់ជូននិស្សិតដែលមិនទាន់បញ្ចប់ការសិក្សា និងនិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗ ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្តែងតាមរយៈកម្មវិធីចុះកម្មសិក្សា។ ជម្រើសនៃរយៈពេលក្នុងចុះកម្មសិក្សាបានចាប់ផ្តើមពី ៣ខែ រហូតដល់ ៦ខែ ទាំងពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង ហើយនៅពេលបញ្ចប់កម្មសិក្សា និស្សិតទាំងអស់តម្រូវឲ្យដាក់ជូននូវរបាយការណ៍មួយច្បាប់ដែលជាសេចក្តីពណ៌នាអំពីអ្វីដែលបានរៀនសូត្រពីការចុះកម្មសិក្សានេះ។

ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា កំពុង​ផ្តល់​កម្មសិក្សា​ដល់​និស្សិតមក​ពីសាកលវិទ្យាល័យ​ វិទ្យាស្ថាន និងសាលា ដូចខាង​ក្រោម៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan