ភាគទុនិក

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ចុងក្រោយបង្អស់អាចទាញយកបាន និងចូលមើលដូចតារាងខាងក្រោម៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan