ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២ដុល្លារ លើអាហារ និងភេសជ្ជៈ ជាមួយនឹងការចំណាយយ៉ាងតិច ១៥ដុល្លារ

TERMS AND CONDITIONS

  • Offer valid from April 7, 2023 17:00 GMT – September 30, 2024 17:00 GMT
  • This offer is valid for all Sacombank Cambodia Visa cards.
  • Privilege cannot be used in conjunction with other promotions or discounts.
  • Privilege cannot be redeemed or exchanged to cash.

REGISTER VISA CREDIT CARD

ARE YOU READY TO OWN A SACOMBANK CAMBODIA VISA CREDIT CARD?

More information, please contact hotline Call Center at 023223423 or visit at any Sacombank Cambodia Branches for support.

Head Office

Address: #60 Preah Norodom Blvd, Sangkat Chey Chumneas, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
Tel: (855) 23 22 34 22
Fax: (855) 23 22 34 33
Email: ask-sc@sacombank.com

Send Us Your Message

Follow us

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan