ពានរង្វាន់ និងស្នាដៃ

ពានរង្វាន់ និងវិញ្ញាបនបត្រ

Certificate - Excellent Performence Institution in 2021

វិញ្ញាបនបត្រ – ស្ថាប័នអនុវត្តល្អក្នុងឆ្នាំ ២០២១
កាលបរិច្ឆេទ៖​ ១៧ ធ្នូ ២០២១

Certificate - Good performance Institution in 2018

វិញ្ញាបនបត្រ – ស្ថាប័នអនុវត្តល្អក្នុងឆ្នាំ ២០១៨
កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៩ ធ្នូ ២០១៨

Certificate - Good Performance Institution in 2017

វិញ្ញាបនបត្រ – ស្ថាប័នអនុវត្តល្អក្នុងឆ្នាំ ២០១៧
កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៨ ខែមករា ២០១៨

Cambodia-Angkor-Air-for-Best-Partner-of-the-Year

លិខិត​ថ្លែង​អំណរគុណ​ដល់​ធនាគារ សាខមប៊ែងខេមបូឌា ជាដៃ​គូ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៦ ធ្នូ ២០១៦

IDG-Cambodia-for-Outstanding-Retail-Banking

ពាន​រង្វាន់​ជា​ធនាគារលក់រាយ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥ ពី​ IDG Cambodia ។
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ២៤​​ មិថុនា ២០១៥

Certificate-of-Appreciation-from-the-Cambodian-Red-Cross

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា​ជូនចំពោះធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា
កាលបរិច្ចេទ៖ ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤

Operation-Smile-Cambodia

លិខិត​ថ្លែង​អំណរគុណ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌលភាពញញឹម
កាលបរិច្ឆេទ៖ 04 ខែកុម្ភះ ២០១៣

Certificate - Excellent Peformance Institution in 2011

វិញ្ញាបនបត្រ – ស្ថាប័នអនុវត្តល្អក្នុងឆ្នាំ ២០១២
កាលបរិច្ឆេទ៖ 0៩ ខែមករា ២០១២

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan