លិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា ជាដៃគូឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

លិខិត​ថ្លែង​អំណរគុណ​ដល់​ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា ជាដៃ​គូ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៦ ធ្នូ ២០១៦

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan