ទម្រង់បណ្តឹងអតិថិជន (ប្រតិកម្មរបស់អតិថិជន)

ទម្រង់បណ្តឹងអតិថិជន (ប្រតិកម្មរបស់អតិថិជន)

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​តម្រូវ​ការ​ផ្សេងៗ មិន​បាន​បំពេញ​តាម​តម្រូវ​ការ​របស់​លោក​អ្នក សូម​មេត្តា​ទាក់​ទង​យើង​ខ្ញុំ ៖

  • ពាក្យ​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ (បម្រើ​ជូន​ចាប់​ពី​ម៉ោង ៨:០០ ដល់​ម៉ោង ១៦:០០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ)
  • ការិយាល័យ​ទំនាក់​ទំនង​អតិថិជន (បម្រើ​ជូន​២៤​ម៉ោង)
    • ទូរស័ព្ទ ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣, ០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣
    • អ៊ីម៉ែល ៖ ask_sc@sacombank.com
    • ឬ​អញ្ជើញ​មក​កាន់​សាខា​របស់​ធនាគារ​ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត ដើម្បី​ឱ្យ​យើង​ខ្ញុំ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ជូន​លោក​អ្នក ។
    • បំពេញ​ព័ត៌មាន​នៅ​ក្នុង​ទម្រង់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ​របស់​អតិថិជន ខាង​ក្រោម ។

យើង​ខ្ញុំ​រង់​ចាំ​ស្វាគមន៍​ទទួល និង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ជូន​លោក​អ្នក​គ្រប់​ពេល​វេលា ។

បណ្ដាញទទួលព័ត៌មានប្រតិកម្មរបស់អតិថិជន

គោលបំណងនៃប្រតិកម្មព័ត៌មានរបស់អតិថិជន

​ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលត្រូវប្រតិកម្ម

ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានប្រតិកម្ម

ដំណោះស្រាយដែលអតិថិជចង់បាន

A complaint shall be annulled if miss to provide Name, Address and Phone Number/E-mail propery.

សម្គាល់

តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់បែបបទនេះខ្ញុំ/យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមអនុញ្ញាតឱ្យធនាគារប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និង/ឬព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ដើម្បីដោះស្រាយបណ្តឹង និងរាយការណ៍ និង/ឬ បង្ហាញព័ត៌មាន ទៅកាន់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) និង/ឬ អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានា។ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ អនុញ្ញាតឱ្យធនាគារធ្វើការទំនាក់ទំនង និងស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមពីខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ ដើម្បីជួយគាំទ្រ។ ខ្ញុំ/យើងខ្ញុំ សូមបញ្ជាក់ថា ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ខាងលើគឺត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ។

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan