ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំ ២០២២

ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំ ២០២២ របស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា

កាលបរិច្ចេទ៖ ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan