សន្សំបន្ថែម ៨% នៅពេលកក់សណ្ឋាគារសម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណវីសា ខេមបូឌា

TERMS AND CONDITIONS

 • Offer valid from December 1, 2021 00:00 GMT – December 31, 2025 23:59 GMT
 • The Promotion is applicable for Sacombank Cambodia Visa cardholders to booking merchant hotels at participating destinations and designated hotels (prepaid only) made through a dedicated landing page only at following URLs: www.agoda.com/visakh.
 • The Promotion discount is applicable to hotel room charges only (excluding local taxes, service fees and additional charges).
 • Offers are applicable to selected pre-paid hotels that have “Promotion Eligible” tag on the hotel’s main photo. Discount will show on the booking summary at the “Your Payment Details” step once the cardholder has input a valid Sacombank Cambodia Visa card number for the selected pre-paid hotel. Discount appears before the hotel taxes & services line and shall be applied before the final price of the booking. Pay at hotel room types do not qualify.
 • The Promotion is non-transferable and non-cumulative and cannot be used in conjunction with any other discounts, promotions, rewards, loyalty programs, discounted items and fixed price items (unless specified).
 • The Promotion cannot be exchanged for cash or other products.
  The qualifying and participating cardholders are bound by the terms and conditions of Agoda and VISA. In case of dispute, the decision of Agoda shall be final.
 • Sacombank Cambodia and/or Agoda can change the terms of conditions at any point of time.
 • This Promotion is independent of, and unrelated to, any offer or arrangement between VISA and the cardholder (payment facility, etc.), which is at VISA’s sole discretion and for which the
 • Bank is solely responsible and liable.
 • The Promotion is applicable to eligible cards issued by Sacombank Cambodia.
 • The promotion is available on a first come first served basis.

REGISTER VISA CREDIT CARD

ARE YOU READY TO OWN A SACOMBANK CAMBODIA VISA CREDIT CARD?

More information, please contact hotline Call Center at 023223423 or visit at any Sacombank Cambodia Branches for support.

Head Office

Address: #60 Preah Norodom Blvd, Sangkat Chey Chumneas, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
Tel: (855) 23 22 34 22
Fax: (855) 23 22 34 33
Email: ask-sc@sacombank.com

Send Us Your Message

Follow us

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan