ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូសហការ

សេវាកក់ & ដំណើរកំសាន្ត

អតិថិជន​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ ឬ​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​វិក័យប័ត្រ​តាមរយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូត​ជាមួយនឹង​ប័ណ្ណ​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​នៅ​តាម​បញ្ជារ​គិត​លុយ លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ភ្លាមៗ​ពី​ដៃគូ​សហការ​របស់​យើងខ្ញុំ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

Agoda

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 8%

  • ផុតកំណត់ : 31/12/2025
  • ទំនាក់ទំនង  : N/A

Booking.com

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

  • ផុតកំណត់ : 31/21/2024
  • ទំនាក់ទំនង  : N/A

Well Traveller

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20%

  • ផុតកំណត់ : 02/11/2024
  • ទំនាក់ទំនង  : N/A

Courtyard Resort SR

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 25%

  • ផុតកំណត់ : 31/01/2020
  • ទំនាក់ទំនង  : 063 968 888

Victoria Angkor

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 25%

  • ផុតកំណត់ : 31/12/2020
  • ទំនាក់ទំនង  : 063 760 428, 012 409 114
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan