ទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់មកវិញរហូតដល់ ១០% សម្រាប់ការកក់កន្លែងស្នាក់នៅជាមួយប័ណ្ណវីសា

TERMS AND CONDITIONS

 • Offer valid from February 1, 2021 00:00 GMT – December 31, 2024 23:59 GMT
 • Offer is valid to all Sacombank Cambodia Visa cardholdersSacombank Cambodia​​ Visa​ Card​ holders​ must​ book​ the​ booking​ at​ Booking.com/VisaKH​ to​ get​ the​ promotion. with the following steps:
  a. Sign up or log in to a registered Booking.com account.
  b. Choose the preferred accommodation, travel dates and room type to see the rate and estimated cash back value.
  c. Use an eligible Sacombank Cambodia Visa card to complete the booking.
 • Bookings made through the Booking.com app are not eligible for this promotion.
 • Cancelled and “no show” bookings are not eligible.
 • The reward will be credited at least 67 business days after completion of stay in the accommodation. Cardholders may check the ‘Rewards & Wallet’ page for the status of the cashback.
 • The cashback will be credited to the card entered into the ‘Rewards & Wallet’ section of Booking.com. This section can be accessed by clicking on Profile > Rewards & Wallet.
 • Accommodations that do not accept card payments are not eligible for the offer. These are accommodations that only accept cash as a mode of payment and do not have a “cashback” badge displayed on their listing.
 • All conditions of the promotion must be met at the time the booking is made. No retroactive claims will be allowed.
 • For inquiries and concerns about the offer, you may contact Booking.com Customer Service at www.booking.com/content/contact-us.html
 • Booking.com and/or Visa may change the terms and conditions at any point of time.
 • The offer is subject to terms and conditions of Booking.com. In case of dispute, the decision of Booking.com and Visa shall be final.
 • In the event of inconsistency between the English language version and any language translations, the English language version shall prevail.

REGISTER VISA CREDIT CARD

ARE YOU READY TO OWN A SACOMBANK CAMBODIA VISA CREDIT CARD?

More information, please contact hotline Call Center at 023223423 or visit at any Sacombank Cambodia Branches for support.

Head Office

Address: #60 Preah Norodom Blvd, Sangkat Chey Chumneas, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
Tel: (855) 23 22 34 22
Fax: (855) 23 22 34 33
Email: ask-sc@sacombank.com

Send Us Your Message

Follow us

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan