រីករាយជាមួយនឹងការសម្រាកលំហែនៅ Wild Wellness រយៈពេល ២ យប់ នៅលើកោះ Bruny រដ្ឋ Tasmania ។ សន្សំបាន ២០% នៅពេលទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណឥណទានវីសាធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

TERMS AND CONDITIONS

 • Offer valid from October 24, 2022 00:00 GMT – November 2, 2024 23:59 GMT
 • Well Traveller Wellness Travel Essentials Pack is comprised of one of the five signature organic essential oil roll-ons and one Unplug Phone Pouch. International customers will receive the Well Traveller Wellness Travel Essentials Pack at redemption of the experience. Domestic customers will receive the Well Traveller Wellness Travel Essentials Pack at redemption or it will be mailed to them.
 • Accommodation x 2 nights on Bruny Island
 • Chef prepared meals (breakfast, lunch, dinner x 2).
 • Wim Hof Method instruction
 • Approx. 2 hours of author-led journaling sessions
 • Morning yoga
 • Practitioner-led session beneath the stars
 • 15% off of two people book and share.
 • Offer ends 02 November 2024. Offer details as shown are based on information provided by the Merchant. No warranties are made by Visa that the information is correct. Please check directly with Merchant to confirm availability and validity of the Offer. The Merchant is the sole provider of all goods and/or services under this offer. Accordingly, the Sacombank Cambodia Visa Cardholder understands, acknowledges and agrees that the procurement by him/her of any goods and/or services under this Offer shall constitute a contract solely between the merchant and him/her, and Visa is not, nor will become, a party thereto. By utilizing or attempting to utilize any of the goods and services under this Offer, the Sacombank Cambodia Visa Cardholder understands, acknowledges and agrees that: Any claim, complaint or dispute of any nature arising out of or in relation to the procurement, or attempted procurement by the cardholder of any goods and/or services under this offer (each a “Claim”) shall be settled by the Visa Cardholder directly with the Merchant, and Visa Cardholder shall not make any Claim against Visa. Without prejudice to the foregoing, and to the fullest extent permitted by law, Visa shall not be liable to any person for any loss, damage, expenses or claim (whether direct or indirect) in relation to any personal injury, death, false representation, damage or omission arising from or in connection with the usage or attempted usage of the Offer or goods and/or services provided under the Offer.

REGISTER VISA CREDIT CARD

ARE YOU READY TO OWN A SACOMBANK CAMBODIA VISA CREDIT CARD?

More information, please contact hotline Call Center at 023223423 or visit at any Sacombank Cambodia Branches for support.

Head Office

 • Address: #60 Preah Norodom Blvd, Sangkat Chey Chumneas, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
 • Tel: (855) 23 22 34 22
 • Fax: (855) 23 22 34 33
 • Email: ask-sc@sacombank.com

Send Us Your Message

Follow us

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan