513

ថ្លៃសេវា និងការគិតប្រាក់ប័ណ្ណឥណទាន

ថ្លៃសេវា និងការគិតប្រាក់ប័ណ្ណឥណទានវីសា

តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាប័ណ្ណរបស់ធនាគារសាខមប៊ែង លោកអ្នកអាចធ្វើការដកប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យគណនី គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង បានយ៉ាងរហ័សនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ។ ខាងក្រោមនេះ​ គឺជាតារាងថ្លៃសេវា និងការគិតប្រាក់ប័ណ្ណឥណទានវីសារបស់សាខមប៊ែង៖

ថ្លៃសេវា និងការគិតប្រាក់ ប័ណ្ណឥណទាន គ្មានទ្រព្យបញ្ចំ ឥណទាន មានទ្រព្យបញ្ចំា
ថ្លៃបោះផ្សាយប័ណ្ណ  ឥតគិតថ្លៃ  ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃធ្វើឯកសារ
ប័ណ្ណចម្បង  ឥតគិតថ្លៃ ១៥ ដុល្លារ (*)
ប័ណ្ណរង  ឥតគិតថ្លៃ ៥ ដុល្លារ (*)
ថ្លៃសេវាប្រចំាឆ្នាំ
ប័ណ្ណចម្បង  ១៥ ដុល្លារ ឥតគិតថ្លៃ
ប័ណ្ណរង  ១០ ដុល្លារ ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាប្តូរប័ណ្ណ
ប័ណ្ណចម្បង ១០ ដុល្លារ ​៥ ដុល្លារ
ប័ណ្ណរង ១០ ដុល្លារ ៥ ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាដកសាច់ប្រាក់ ២% (អប្បបរមា ៣ ដុល្លារ)​
ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់នៅតាម ATM សាខមប៊ែង ២% (អប្បបរមា ៣ ដុល្លារ)​
ថ្លៃសេវាពិនិត្យសមតុល្យគណនី/ថ្លៃសេវាសុំរបាយការណ៏សង្ខេប
ក្រៅពីធនាគារសាខមប៊ែង
០.៥ ដុល្លារ/ប្រតិបត្តិការ​
ថ្លៃប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស​ (Cross Border) ចេញដោយសាខមប៊ែងខេមបូឌារៀងរាល់កាលបរិច្ឆទនីមួយៗ
ថ្លៃសេវាចេញលេខសម្ងាត់ថ្មី ២ ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាសើ្នសុំត្រួតពិនិត្យប្រត្តិបត្តិការចាស់ឡើងវិញដែលមិនត្រឹមត្រូវ ៨ ដុល្លារ
ថ្លែសេវាស្នើសុំពិសេស ៥ ដុល្លារ
ថ្លៃមិនមកយកប័ណ្ណ / ឈប់ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណក្នុងរយៈពេល៦ខែ ១០ ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាលើការទូទាត់យឺតយ៉ាវ  ៥% (អប្បបរមា​ ១០ ដុល្លារ)​  ៥% (អប្បបរមា ៥ ដុល្លារ)​
ថ្លែសេវាពេលប្រើប្រាស់ប្រាក់លើសទំហំដែលបានកំណត់ ០.០៧៥%/ថ្ងៃ (អប្បបរមា ២ដុល្លារ )
ថ្លៃសេវាស្នើសុំកែតម្រូវកម្រិតឥណទាន  ១០ ដុល្លារ  ៥ ដុល្លារ
ចំនួនអប្បបរមានៃទឹកប្រាក់ដែលសងប្រចំាខែ ១០% (អប្បបរមា ២០ ដុល្លារ)​ ១០% (អប្បបរមា ១០ ដុល្លារ)​

សម្គាល់៖

513
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan