513

ថ្លៃសេវា និងការគិតប្រាក់ប័ណ្ណឥណទានពន្ធវីសាក្នុងស្រុក

ថ្លៃសេវា និងការគិតប្រាក់ប័ណ្ណឥណទានពន្ធវីសាក្នុងស្រុក

តាម​រយៈ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​ប័ណ្ណ​របស់​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ដក​ប្រាក់​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ពី​គណនី​ទៅ​គណនី​ត្រួត​ពិនិត្យ​សមតុល្យ​គណនី​គ្រប់​ពេល​វេលា​គ្រប់​ទី​កន្លែង​បាន​យ៉ាង​រហ័ស​និង​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​។​ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​តារាង​ថ្លៃ​សេវា​និង​ការ​គិត​ប្រាក់​ប័ណ្ណ​ឥណទាន​ពន្ធវីសា​ក្នុង​ស្រុក​របស់​សាខមប៊ែង​៖​

ប័ណ្ណឥណពន្ធក្នុងស្រុកវីសា ថ្លៃសេវា និងការគិតប្រាក់
ថ្លៃបោះផ្សាយប័ណ្ណ  ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាប្រចំាឆ្នាំ
ប័ណ្ណចម្បង ៦ ដុល្លារ
ប័ណ្ណរង ៥ ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាប្តូរប័ណ្ណ
ប័ណ្ណចម្បង ៥ ដុល្លារ
ប័ណ្ណរង ៥ ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាដកសាច់ប្រាក់នៅ​​​​​ ATM​ ដែលមានស្លាកសញ្ញា
ធនាគារសាខមប៊ែង​​ (ក្រៅប្រទេស) ១% (​ អប្បបរមា ៣ ដុល្លារ )
វីសា​​ (ក្នុងស្រុក) ២% (​ អប្បបរមា​ ១ ដុល្លារ )
វីសា (ក្រៅប្រទេស) ២% (​ អប្បបរមា ៣ ដុល្លារ )
ថ្លៃសេវាដកសាច់ប្រាក់នៅ​​​​​ POS​ ដែលមានស្លាកសញ្ញា
ធនាគារសាខមប៊ែង​​ (ក្រៅប្រទេស) ២% (​ អប្បបរមា ៣ ដុល្លារ )
វីសា ២% (​ អប្បបរមា ៣ ដុល្លារ )
ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់នៅ ATM ធនារគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាពិនិត្យសមតុល្យគណនី/ថ្លៃសេវាសុំរបាយការណ៏សង្ខេប ក្រៅពីធនាគារសាខមប៊ែង ០.៥០ ដុល្លារ/ប្រតិបត្តិការ
ថ្លៃប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស/Cross Border ចេញដោយសាខមប៊ែងរៀងរាល់កាលបរិច្ចេទនីមូយៗ
ថ្លៃសេវាចេញលេខសម្ងាត់ថ្មី ១ ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាសើ្នសុំត្រួតពិនិត្យប្រត្តិបត្តិការចាស់ឡើងវិញដែលមិនត្រឹមត្រូវ ៤​ ដុល្លារ
ថ្លែសេវាស្នើសុំពិសេស ៥ ដុល្លារ
ថ្លៃមិនមកយកប័ណ្ណ / ឈប់ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណក្នុងរយៈពេល៦ខែ ១០ ដុល្លារ

សម្គាល់៖

513
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan