513

ថ្លៃសេវា និងការគិតប្រាក់ប័ណ្ណឥណពន្ធក្នុងស្រុក

ថ្លៃសេវា និងការគិតប្រាក់ប័ណ្ណឥណពន្ធក្នុងស្រុក

តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាប័ណ្ណរបស់ធនាគារសាខមប៊ែង លោកអ្នកអាចធ្វើការដកប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យគណនី គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង បានយ៉ាងរហ័សនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ។ ខាងក្រោមនេះ​ គឺជាតារាងថ្លៃសេវា និងការគិតប្រាក់ប័ណ្ណឥណទានពន្វក្នុងស្រុករបស់សាខមប៊ែង៖

ប័ណ្ណឥណពន្ធក្នុងស្រុក ថ្លៃសេវា និងការគិតប្រាក់
ថ្លៃបោះផ្សាយប័ណ្ណ  ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាប្រចំាឆ្នាំ
ប័ណ្ណចម្បង ៤ ដុល្លារ
ប័ណ្ណរង  ៣ ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាប្តូរប័ណ្ណ
ប័ណ្ណចម្បង ៣ ដុល្លារ
ប័ណ្ណរង ៣ ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាដកសាច់ប្រាក់នៅ​​​​​ POS​ ដែលមានស្លាកសញ្ញា
ធនាគារសាខមប៊ែង​​ (ក្រៅប្រទេស) ១% (​ អប្បបរមា ៣ ដុល្លារ )
ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់នៅ ATM ធនារគារសាខមប៊ែង ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាពិនិត្យសមតុល្យគណនី/ថ្លៃសេវាសុំរបាយការណ៏សង្ខេប ក្រៅពីធនាគារសាខមប៊ែង ០.៥០ ដុល្លារ/ប្រតិបត្តិការ
ថ្លៃប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស/Cross Border ចេញដោយសាខមប៊ែងរៀងរាល់កាលបរិច្ចេទនីមូយៗ
ថ្លៃសេវាចេញលេខសម្ងាត់ថ្មី ១ ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាសើ្នសុំត្រួតពិនិត្យប្រត្តិបត្តិការចាស់ឡើងវិញដែលមិនត្រឹមត្រូវ ៤​ ដុល្លារ
ថ្លែសេវាស្នើសុំពិសេស ៥ ដុល្លារ
ថ្លៃមិនមកយកប័ណ្ណ / ឈប់ប្រើប្រាស់ប័ណ្ណក្នុងរយៈពេល៦ខែ ៥ ដុល្លារ

សម្គាល់៖

513
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan