513

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ

ជាមួយនឹង​សេវាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដែលផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​នូវ​អត្រាប្តូរប្រាក់​ទីផ្សារ។ លោកអ្នក​អាចទិញលក់​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណច្រើនជាសាច់ប្រាក់ ផ្ទេរតាមគណនី ​ដែល​លោកអ្នក​ពេញចិត្ត។ បច្ចុប្បន្ន​នេះធនាគារ សាខមប៊ែង​ ខេមបូឌា ទទួល​ទិញ ឬលក់​រូបិយប័ណ្ណ​ដែលមានក្នុងដូច​តារាង​អត្រាប្តូរប្រាក់​ មានដូចខាងក្រោមនេះ៖

ថ្ងៃ៖

ម៉ោង៖

Loading…

រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល

អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត

សម្គាល់៖

513
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan