513

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់គណនីចរន្ត

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់គណនីចរន្ត

ធនាគារសាខមប៊ែងផ្តល់នូវភាពបត់បែនដល់អតិថិជននូវជម្រើសជាច្រើនក្នុងការសន្សំប្រាក់ និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ ខាងក្រោមនេះ​ គឺជាតារាងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារសាខមប៊ែង៖

 អត្រាការប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់គណនីចរន្ត រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

សមតុល្យមធ្យមប្រចាំខែ (X) អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
X < ២៥,០០០ ០.៥០
២៥,០០០ ≤ X < ៥០,០០០ ០.៦០
៥០,០០០ ≤ X < ១០០,០០០ ០.៧០
១០០,០០០ ≤ X < ២០០,០០០ ០.៨០
២០០,០០០ ≤ X < ៣០០,០០០ ០.៩០
៣០០,០០០ ≤ X < ៤០០,០០០ ១.០០
៤០០,០០០ ≤ X < ៥០០,០០០ ១.៥០
៥០០,០០០ ≤ X < ៧៥០,០០០ ២.០០
៧៥០,០០០ ≤ X < ១,០០០,០០០ ២.៥០
X ≥ ១,០០០,០០០ ៣.០០

  អត្រាការប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់គណនីចរន្ត រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់រៀល

សមតុល្យមធ្យមប្រចាំខែ (X) អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
X < ១០០,០០០,០០០ ០.៥០
១០០,០០០,០០០ ≤ X < ២០០,០០០,០០០ ០.៦០
២០០,០០០,០០០ ≤ X < ៤០០,០០០,០០០ ០.៧០
៤០០,០០០,០០០ ≤ X < ៨០០,០០០,០០០ ០.៨០
៨០០,០០០,០០០ ≤ X < ១,២០០,០០០,០០០ ០.៩០
១,២០០,០០០,០០០ ≤ X < ១,៦០០,០០០,០០០ ១.០០
១,៦០០,០០០,០០០ ≤ X < ២,០០០,០០០,០០០ ១.៥០
២,០០០,០០០,០០០ ≤ X < ៣,០០០,០០០,០០០ ២.០០
៣,០០០,០០០,០០០ ≤ X < ៤,០០០,០០០,០០០ ២.៥០
X ≥ ៤,០០០,០០០,០០០ ៣.០០

សម្គាល់៖

513
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan