415513

អត្រាការប្រាក់នៃប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់បត់បែន

អត្រាការប្រាក់នៃប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់បត់បែន

 I. តារាងអត្រាការប្រាក់នៃប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់បត់បែនសម្រាប់អតិថិជនឯកត្តបុគ្គល និងអតិថិជនក្រុមហ៊ុន (%/ឆ្នាំ)៖

កាលកំណត់ (ខែ) ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀល
អត្រាការប្រាក់ដល់កាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់បត់បែន Margin អត្រាការប្រាក់ដល់កាលកំណត់ អត្រាការប្រាក់បត់បែន Margin
1 ចរចា គ្មានកាលកំណត់ ចរចា គ្មានកាលកំណត់
2 ចរចា គ្មានកាលកំណត់ ចរចា គ្មានកាលកំណត់
3 4.00 3.90 -0.10% 4.50 4.40 -0.10%
6 4.40 4.30 -0.10% 4.90 4.80 -0.10%
9 4.80 4.70 -0.10% 5.30 5.20 -0.10%
12 5.10 5.00 -0.10% 5.60 5.50 -0.10%
13 5.20 5.10 -0.10% 6.00 5.90 -0.10%
15 5.20 5.10 -0.10% 6.00 5.90 -0.10%
18 5.20 5.10 -0.10% 6.00 5.90 -0.10%
24 5.50 5.40 -0.10% 6.30 6.20 -0.10%
36 5.80 5.70 -0.10% 6.60 6.50 -0.10%
48 5.80 5.70 -0.10% 6.60 6.50 -0.10%
60 5.80 5.80 6.60 6.60

សម្គាល់៖

415
513
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan