513

កម្រៃសេវាទូទាត់

កម្រៃសេវាទូទាត់

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ផ្តល់នូវភាពបត់បែនដល់អតិថិជននូវកម្រៃសេវាទូទាត់ សមរម្យ និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ខាងក្រោមនេះ​ គឺជាតារាងនៃកម្រៃសេវាទូទាត់របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា៖

TYPE OF SERVICE/TRANSACTION FEE CHARGE REMARKS
Transaction on Account Account statement re-print $1/ Piece Free once time per month (current account only)
Passbook/ Certificate re-issue $5 For losing only
Within 6 months $2/doc Any slip re-issue (copy)
From 6 months and Not exceed 12 months $5/doc
Over 12 months $15/doc
Close account before 6 months $10
Balance Confirmation 1st original $10/piece Block fund 01 day.
From 2nd Original onward $2/piece
Cheque Cheque issuance $5/book
Cheque return $50 Cheque clear through NBC/Cheque deposit/wihdrawal at Sacombank counter.
Stop Cheque payment $10/time 1 time/1cheque/consecutive serial
Banker Cheque Have balance in account $10/Cheque
Deposit money to account in the day issue 0.3%   Min- $10/ Cheque
Overseas Cheque Payment at Sacombank Vietnam*** $20 / piece
Withdrawal and Deposit at Sacombank counter
Withdraw Cash/Cheque Different Province/City – Amount up to $50,000 => Free of charge
– Amount above $50,000 => charge 0.02% of excess amount, Min $5
EX: ($51,000 – $50,000) * 0.02% = $5
– Same Province/City free of charge.
– Free of charge for deposit repay loan, open Fixed deposit & transfer money to oversea.
– Per transaction/Per customer/Per day
– Except Takhmao Banch
Cash/Cheque deposit (Sacombank counter)
Withdrawal/Deposit cash at the same day Any Amount 0.03%, Min: $2
Counting Money Service Counting Money as customer required 0.03%  Min- $2
Collect money at Premises required Negotiate
Payroll Service
Payroll Bank Processing
– The same Province/ city
– Different province/ city
$0.25/Account
Follow the local transfer fees
Internet Banking Process Free
SMS & Internet Banking
 SMS Fee Individual Customer $1/ month 1 account
Corporate Customer $5/ month 1 account
Internet Banking Individual & Corporation $6/year
Other Fee SMS & IB Information update ( Reactive account; Re-issue Password; change daily/transaction limit, amend account/Phone No.) $1/ time
Inactive Account Free
Local Transfer
Within Sacombank network Different Province/City – Amount up to $50,000 => Free of charge
– Amount above $50,000 => charge 0.02% of excess amount, Min $5
EX: ($51,000 – $50,000) * 0.02% = $5
– Per transaction/Per customer/Per day
– Except Takhmao Banch
WithinProvice/City Free
Amendent Free
To other bank Transfer fee 0.05%, Min $5
Amend $5
Inward Credit fee at Sacombank Free
FAST payment (KHR-Transfer only) X ≤ KHR 4,000,000 KHR 4,000.
KHR 4,000,000 < X ≤ KHR 20,000,000 KHR 8,000.
KHR 20,000,000 < X ≤ KHR 40,000,000 KHR 12,000.
Inward Credit fee at Sacombank Free
Overseas Transfer
Outward Remittance Amount < $5,000. $12 flat, no cable Beneficairy’s account at Sacombank Vietnam & Laos.
$5,000  ≤ Amount < $10,000. $18 flat, no cable
Amount ≥ $10,000. 0.15%  Min- $10 plus cable $5
Amount < $5,000. $15 flat, no cable Beneficairy ‘s account at other banks in Vietnam & Laos.
$5,000  ≤ Amount < $10,000. $20 flat, no cable
Amount ≥ $10,000. 0.15%  Min- $10 plus cable $10
Any Amount 0.15%  Min- $10 plus cable $15 Benefiariy ‘s account at other banks and other countries except Vietnam & Laos.
Return payment order (Refund) $20 All countries (add on additional fee if any)
Full Payment Guarantee (Fee OUR) Transfer to Sacombank Vietnam
Any Amount 0.03% + 10% (Tax) of transfer fee, Min- $2.20 Receiver will receive full amount
Transfer to Sacombank Laos
Any Amount 0.05% of transfer amount, Min- $5 and Max-$1,000 Receiver will receive full amount
Transfer by foreign currency with Full Payment Guarantee (Fee OUR) Types of Currency Not guarantee Benefciary’s Bank Credit Charge
Great Britain Pound (GBP) GBP 25
Euro (EUR ) EUR 25
Japanese Yen (JPY) JPY 5,000
Amount Japanese Yen (JPY) ≥  JPY 10,000,000. 0.05% All beneficairy banks – Except Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Other currencies $20 For currencies CAD, CHF, THB and Trasfer USD to USA, can’t guarantee the full payment.
Transfer in currency – Canada Dollar(CAD), Switzerland Franc (CHF), Thailand Baht (THB) Not guarantee in full payment (OUR)
Transfe in US Dollars to USA
Note* Sacombank might charge more than above in case have additional fees
Amending/tracking To Vietnam $10
To other countries beside Vietnam $20
Inward Remittance Beneficiary Account at Sacombank 0.05%  Min- $3
Beneficiary Account at other bank 0.03%  Min- $10 , Max- $300
Return payment order (Refund) $20
Local & Oversea Bank Guarantee Issuance Fee Plus cable $50 (for oversea)
Deposit in Provision Account 0.1%/month, Min- $50 BG against cash
Deposit in FD Add 0.15%/month, Min- $50 Add on the interest of fixed deposit
Other Collateral 0.25%/month, Min- $50
Amend/Cancel
Amend – Increase BG value 0.15%/month, Min- $50 Calculate on the increased amount. Plus cable $20 (for oversea).
Amend – Decrease BG value $30 Plus cable $20 (for oversea)
Cancel $30 Plus cable $20 (for oversea), Except Bid BG
Advice of Guarantee $50 Oversea Guarantee
Confirmed Guarantee letter Negotiate
Issue guarantee letter by
customer’s form
As issuing + $20
Documentary Letter of Credit (L/C)
Export L/C Advising L/C $50
Advising L/C Amendment $50
Credit Charge of L/C Payment 0.15%  Min- $5
Confirm L/C 0.35%/month, Min- $50
Full Transfer 0.20%  Min- $50
Partial Transfer 0.30%  Min- $50
Export L/C Cancel L/C $50
Import L/C Issuance 0.15%  Min- $50 Plus cable $50
Amend
Increase value of L/C 0.15%  Min- $25 Plus cable $20
Others $25 Plus cable $20
Payment 0.15%  Min- $20 Plus cable $20
Handling charge deducted
from the proceeds
0.05%  Min- $20, Max- $500
Payment Notice deducted
from the Proceeds
$35
Endorsement B/L $10
Issuing Guarantee for
Receipt of Cargo
$50
Discrepancy charge $80 Plus cable $35 (deduted from proceeds)
Cancel L/C $50 Plus fee pay for oversea bank (if any)
Return Documents Againts Courier Services Charge + $40
Collection
Export Collection Credit charge on collection payment 0.15%, Min- $20, Max- $200
Courier Service Courier Service Chagre
Returned Document Plus Courier Service Charge +$20
Import Collection Handling Charge deducted
from proceeds
0.05%, Min- $20, Max- $500
Payment 0.15%, Min- $20
Returning Documents Againts Courier Services Charge + $20
Intermediation Service
Real Estate 0.12%, Min- $100
Other 0.15%, Min- $50
Express Money Transfer to Sacombank Vietnam
Transfer Amount (USD) Up to $200 $3 Additional fee for door to door service 0.4%, Min $2 of amount transfer.
From $200.01 to $500 $5
From $500.01 to $1,000 $8
From $1,000.01 to $2,000 $14
From $2,000.01 to $4,000 $24
From $4,000.01 to $10,000 0.6% of transfer amount
Amendment fee $2 (Except Amend on Transfer amount)

សម្គាល់៖

513
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan