ការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសលើកម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ OTT!

ឆាប់រហ័ស ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកជាមួយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា!

  • បញ្ចុះកម្រៃផ្ទេរប្រាក់ជាពិសេសចំពោះគ្រប់រូបិយប័ណ្ណ ចាប់ពី 0,08% តែប៉ុណ្ណោះ!
  • ទទួលយកការផ្តល់ជូនដែលពុំធ្លាប់មាននេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី 15/02/2024 រហូតដល់ 30/04/2024!

លក្ខខណ្ឌអនុវត្ត

ល.រ ចំនួនទឹកប្រាក់ / 1 ប្រតិបត្តិការ
(X៖ USD,  Y៖ រូបិយប័ណ្ណផ្សេងពី USD)
កម្រៃសេវាប្រូម៉ូសិន
កម្រៃសេវា អប្បបរមា Cable
I ចំពោះប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារទទួលផលនៅប្រទេសវៀតណាម និងឡាវ៖
a ភាគីទទួលផលមានគណនីនៅធនាគារសាខមប៊ែងវៀតណាម និងឡាវ៖
X/Y < 5,000 USD 10
5,000 ≤ X/Y < 10,000 USD 15
X ≥ 10,000 0.10% USD 10 USD 5
Y ≥ 10,000 0.08%
b ភាគីទទួលផលគ្មានគណនីនៅធនាគារសាខមប៊ែងវៀតណាម និងឡាវ៖
X/Y < 5,000 USD 13
5,000 ≤ X/Y < 10,000 USD 18
X ≥ 10,000 0.11% USD 15 USD 5
Y ≥ 10,000 0.08%
II ចំពោះប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារទទួលផលនៅប្រទេសដទៃទៀត
រាល់ប្រតិបត្តិការជា USD 0.12% USD 10 USD 15
រាល់ប្រតិបត្តិការជារូបិយប័ណ្ណផ្សេង 0.08%

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣

Telegram

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan