ចុះឈ្មោះ
ជាមួយកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ

ចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ

សូមបំពេញនូវគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានក្នុងទម្រង់បែបបទខាងក្រោមនេះ។ បន្ទាប់មក សូមចុចប៊ូតុង “ចុះឈ្មោះ” នៅខាងក្រោម។ រាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលមាន (*) ជាព័ត៌មានតម្រូវអោយមានជាចាំបាច់។

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan