ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

បញ្ចុះកម្រៃសេវាឥណទានជាប្រាក់រៀល

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

បញ្ចុះ 50% លើកម្រៃសេវាឥណទានជាប្រាក់រៀលសម្រាប់កម្ចីចាប់ពី 200 លានរៀលឡើងទៅ។ ឱកាសពិសេសនេះ ផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។
ចុះឈ្មោះស្នើសុំកម្ចីឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានការអនុម័តកម្ចីលឿន នីតិវិធីងាយស្រួល កម្រៃសេវាទាប និងរីករាយជាមួយសេវាកម្មធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។
លក្ខខណ្ផ្ខផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្ត!

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ ឬ ០៩៧ ៨២២ ៣៤២៣ ឬលោកអ្នកអាចមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាណែនាំទាន់ពេលវេលា។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan