ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

រីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេសពីដៃគូសហការរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

នៅថ្ងៃទី២២ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០២២

អញ្ជើញលោកអ្នកមកទទួលសេវាកម្មជាទីពេញចិត្តជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនៃដៃគូសហការរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា
ដោយគ្រាន់តែបង្ហាញប័ណ្ណ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសភ្លាម!

  • Meta Children’s Eye Clinic បញ្ចុះតម្លៃ 𝟏0%
  • Khemara Dental Clinic-Vimean Ekreach បញ្ចុះតម្លៃ 𝟏𝟎%
  • Lakshmi Beauty & Spa បញ្ចុះតម្លៃ 𝟏𝟎%
  • Khemara Dental Clinic-Ta Khmau បញ្ចុះតម្លៃ 𝟏𝟎%
  • Roomchang Dental Hospital បញ្ចុះតម្លៃ 𝟏𝟎%
  • Doctor Glow បញ្ចុះតម្លៃ 5%

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ Link

Call Center: 023 223 423

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan