ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ឆានែល Telegam ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា មានអ្វី!

នៅថ្ងៃទី៦ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២២

ចូលរួមឆានែល Telegram ផ្លូវការរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយបំផុតស្តីពីផលិតផល សេវាកម្ម ដំណឹងការងារ និងប្រូម៉ូសិននានាពីធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។

Telegram: https://t.me/sacombankcambodia

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan