ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ហេតុអ្វីគួរតែបើកគណនីប្រាក់សន្សំបត់បែន

នៅថ្ងៃទី៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២៣

  • អត្រាការប្រាក់រហូតដល់ ៣% ក្នុងមួយឆ្នាំ
  • ផ្តល់ជូននូវសៀវភៅគណនី និងសេវាបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃ
  • គ្រប់គ្រងសមតុល្យតាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត Mobile Banking
  • ធ្វើប្រតិបត្តិការគ្មានដែនកំណត់នៅតាមសាខារបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា
  • តារាងអត្រាការប្រាក់

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan