ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ទទួលបានប្រាក់៣ដុល្លារត្រឡប់មកវិញមួយប័ណ្ណវីសា សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២២

ការផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណរបស់ធនាគារសាខមប៊ែង នៅពេលធ្វើការបញ្ជាទិញជាមួយប័ណ្ណរបស់លោកអ្នកនឹង៖
ទទួលបានប្រាក់៣ដុល្លារត្រឡប់មកវិញរាល់ពេលចំណាយជាមួយប័ណ្ណឥណទានវីសា បញ្ចុះ ៥០% សម្រាប់ថ្លៃសេវាប្តូរទៅគម្រោងបង់រំលស់អត្រាការប្រាក់ ០% អនុវត្តសម្រាប់រយៈពេលនៃគម្រោង រំលស់រយៈពេល ០៦ខែ និង ១២ខែ។
ផ្តល់ជូនពិសេសឥតគិតកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំដំបូង នៅពេលដែលលោកអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំប័ណ្ណឥណទានវីសា ធនាគារ សាខមប៊ែង សម្រាប់អតិថិជនថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមរយៈភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន៖ ០២៣២២៣ ៤២៣/០៩៧៨ ២២៣ ៤២៣

Telegram: https://t.me/sacombankcambodia

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan