ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ទូទាត់បែបទាន់សម័យ កាត់បន្ថយហានិភ័យ

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ជំងឺកូវីដ១៩ អាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់។ ការប្រើប្រាស់ក្រដាស់ប្រាក់ជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនដែលបង្កឱ្យមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។ ទាំងនេះជាវិធីសាស្រ្តមួយចំនួនក្នុងការបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ តាមរយៈការកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់។
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ គឺជាកាតព្វកិច្ចរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។ សូមចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នា។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
☎️ទូរសព្ទ៖ ០២៣ ២២ ៣៤ ២២
Telegram

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan