ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

រីករាយបុណ្យខួបកំណើត សម្រាប់បុគ្គលិកធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា កើតក្នុងខែធ្នូ

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

អបអរសាទរដល់បុគ្គលិកជាទីស្រឡាញ់នៃយើងសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកសម្រាប់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។ យើងសូមជូនពរអ្នកទទួលបានសេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើន និងទទួលបានកម្រងអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងឆ្នាំមុខនេះ។ រីយរាយបុណ្យខួបកំណើត
ដោយក្តីគោរពពីយើង
ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌាចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan