ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

កាន់តែងាយស្រួលជាមួយសេវាប្តូរប្រាក់

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយសេវាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។

  • អត្រាប្តូរប្រាក់ល្អ
  • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណសម្បូរបែប
  • សុវត្ថិភាព និងងាយស្រួល
  • សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត

? អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖
☎️ទូរសព្ទ៖ ០២៣ ២២ ៣៤ ២២
Telegram

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan