ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ការផ្តល់ជូនជាមួយប័ណ្ណវីសា សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអនឡាញនៅលើគេទំព័រ Agoda

នៅថ្ងៃទី១២ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២១

តោះស្វែងរកកន្លែងល្អៗសម្រាប់ដំណើរសម្សាន្តដ៏អស្ចារ្យក្នុងរដូវវិស្សមកាលឆ្នាំថ្មី ដែលនឹងឈានមកដល់នៅAgoda ថែមទាំងអ្នកនឹងអាចសន្សំសំចៃបានដល់ ៨ % ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែទូទាត់ជាមួយប័ណ្ណវីសា សាខមប៊ែង។
សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://www.agoda.com/visakh អ្នកនឹងទទួល បានការបញ្ចុះតម្លៃជាមួយសណ្ឋាគារដែលអ្នកចូលចិត្តចាប់ពីឥឡូវនេះ។

Telegram: https://t.me/sacombankcambodia

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

ការផ្តល់ជូនជាមួយប័ណ្ណវីសា សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអនឡាញនៅលើគេទំព័រ Agoda

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan