ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស ជាមួយកម្រៃសេវាត្រឹមតែ ០.១%

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០២២

ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសជាមួយកម្រៃសេវាត្រឹមតែ ០.១% និងទទួលបានអត្រាប្តូរប្រាក់ពិសេសបំផុតថែមទៀតផង ក្រោមរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗនៅធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។

  • ការផ្តល់ជូននេះមិនអនុវត្តចំពោះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
  • អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១២ តុលា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២២
  • ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន៖ 023 223 423

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan