ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ទូទាត់វិក្កយបត្រថ្លៃភ្លើង នឹងទទួលបានប្រាក់ ១ដុល្លារ

នៅថ្ងៃទី៤ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

ថ្មីទៀតហើយ! ឥឡូវនេះកាន់តែអស្ចារ្យ លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការទូទាត់វិក្កយបត្រថ្លៃភ្លើងនៅតាមបញ្ជរសាខារបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា និងទទួលបានប្រាក់១$ នៅធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ភ្លាមៗ ។
ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ០២/០២/២០២២ ដល់ថ្ងៃទី ៣១/០៧/២០២២
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ /០៩៧ ៨ ២២៣ ៤២៣

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan