ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ប្រុងប្រយ័ត្នករណីឆបោក

នៅថ្ងៃទី៣ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

⛔️ ប្រុងប្រយ័ត្នករណីឆបោក៖ គេហទំព័រក្លែងក្លាយលួចយកព័ត៌មានរបស់អ្នក

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា មានគេហទំព័រផ្លូវការ ២ ដូចខាងក្រោម៖

✅https://sacombank.giantandro.com/

✅www.e-sacombankcambodia.com

❌សូមកុំផ្តល់ព័ត៌មាន ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រក្លែងក្លាយដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងគេហទំព័រនៃធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។

?សូមហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន៖ 023 223 422 ប្រសិនបើលោកអ្នកសង្ស័យថាមានសញ្ញាមិនប្រក្រតី!

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan