ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

នៅថ្ងៃទី៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ដើម្បីបន្តចូលរួមគាំទ្រ និងលើកស្ទួយចលនាប្រកួតប្រណាំងកីឡាបាល់ទាត់សម្រាប់បុគ្គលិក ព្រមទាំងបង្កើតបានជាទីលានកម្សាន្តមួយដែលប្រកបដោយសុខភាព បង្កើតនូវភាពសាមគ្គីសាមគ្គាគ្នា នឹងជួយជម្រុញសម្រេចបានជោគជ័យនូវផែនការអាជីវកម្មឆ្នាំ២០២០ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានរៀបចំឡើងនូវការប្រកួតបាល់់ទាត់ពានរង្វាន់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០ ទីតាំងនៃការប្រកួតស្ថិតនៅទីលានបាល់ទាត់នៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ។

ក្នុងរដូវកាលនេះផងដែរ មានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមទាំង៤ មកពីបណ្តានាយកដ្ឋាន និងសាខានៃធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដែលមានដូចជា ក្រុម DEDICATED ក្រុម DYNAMIC ក្រុម FLEXIBLE និងក្រុម FRIENDLY ។  ឆ្លងកាត់អស់ចំនួន៤ជុំ ជាមួយនឹង ៨ ការប្រកួតក្នុងចំណោមទាំង៤ក្រុម ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ SC Mini Football Cup ឆ្នាំ២០២០ បានស្វែងរកជើងឯកក្នុងរដូវកាលថ្មីនេះ នោះគឺជាក្រុម FLEXIBLE ។ ក្រុមប្រកួតទាំងឡាយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដូចមាននៅខាងក្រោម៖

  • ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ បានធ្លាក់ទៅក្រុម FLEXIBLE
  • ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ បានធ្លាក់ទៅក្រុម DEDICATED
  • ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ បានធ្លាក់ទៅក្រុម FRIENDLY
  • ក្រុម Fair Play បានធ្លាក់ទៅក្រុម DYNAMIC
  • Top Scorer បានធ្លាក់ទៅកីឡាករ NGUYEN NHI THANH
  • Best Goal Keeper បានធ្លាក់ទៅកីឡាករ PHAN HOANG ANH

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ពិធីប្រកាសបិទ និងលទ្ធផលនៃការប្រកួតពានរង្វាន់កីឡាបាល់ទាត់ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan