ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ២០,០០០,០០០ រៀល ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងការពារជម្ងឺកូវីដ ១៩។

នៅថ្ងៃទី២០ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២០

ជាការ​ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺកូវីដ ១៩ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ២០,០០០,០០០ រៀល ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងការពារជម្ងឺកូវីដ ១៩។

លោក Nguyen Nhi Thanh អគ្គនាយកធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ២០,០០០,០០០ រៀល ជូនដល់តំណាងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា។ លោក Nguyen Nhi Thanh អគ្គនាយកធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ២០,០០០,០០០ រៀល ជូនដល់តំណាងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា។

The representative of The Association of Bank in Cambodia handed over the Certificate of Appreciation to Sacombank (Cambodia) Plc.
តំណាងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ប្រគល់លិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនដល់ ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan