ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ធនាគារ សាខមប៊ែង ឧបត្ថម្ភសម្ភារៈជាឆត្រធំ និងធុងសំរាមជូនគណៈកម្មការផ្សារអូរឫស្សី

នៅថ្ងៃទី២២ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តីអំពីការថែក្សាបរិស្ថាន និងគាំទ្រដល់កិច្ចការគ្រប់គ្រងផ្សារ នៅសៀលថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានឧបត្ថម្ភ ឆត្រធំ និងធុងសំរាមមួយចំនួនជូនដល់គណៈកម្មការផ្សារអូរឫស្សី។

ធនាគារ សាខមប៊ែង ឧបត្ថម្ភសម្ភារៈជាឆត្រធំ និងធុងសំរាមជូនគណៈកម្មការផ្សារអូរឫស្សី

ធនាគារ សាខមប៊ែង ឧបត្ថម្ភសម្ភារៈជាឆត្រធំ និងធុងសំរាមជូនគណៈកម្មការផ្សារអូរឫស្សី

ធនាគារ សាខមប៊ែង ឧបត្ថម្ភសម្ភារៈជាឆត្រធំ និងធុងសំរាមជូនគណៈកម្មការផ្សារអូរឫស្សី

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan