ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

គន្លឹះសន្សំប្រាក់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ការសន្សំប្រាក់សម្រាប់អាជីវកម្មជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឆូតកាតរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង រាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនកាន់តែមានភាពងាយស្រួល សាមញ្ញ លឿនរហ័ស និងចំណាយតិចបំផុត។
ឥតគិតថ្លៃដំឡើង ។
ឥតគិតថ្លៃស៊ីម wifi ។
ជួយបណ្តុះបណ្តាលប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រង។
ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដំឡើង សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ៖ 023 223 423

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan