ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ដាក់ប្រាក់បញ្ញើជាប្រាក់រៀល ទទួលបានការប្រាក់ដ៏ទាក់ទាញភ្លាម

នៅថ្ងៃទី១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

តោះ! មកដាក់ប្រាក់បញ្ញើជាប្រាក់រៀលនៅធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ដ៏ពិសេស រហូតដល់ 7.20% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ឱកាសពិសេសនេះ ផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។ សូមកុំឱ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុតឱ្យសោះ។

  • ជាមួយការដាក់ប្រាក់សន្សំជាប្រាក់រៀល ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា នឹងជួយឱ្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំរបស់លោកអ្នកកើនឡើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ចាប់ពីថ្ងៃនេះ។

លក្ខខណ្ផ្ខផ្សេងៗ ត្រូវ បានអនុវត្ត!
ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ ឬ ០៩៧ ៨២២ ៣៤២៣ ឬលោកអ្នកអាចមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាណែនាំទាន់ពេលវេលា។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan