ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនប្រាក់បញ្ញើពិសេស សន្សំកាន់តែយូរ អត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០២២

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដាក់ឱ្យដំណើរការប្រូម៉ូសិនប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ពិសេសសម្រាប់រយៈពេល ១៣ខែ ២៤ខែ និង៣៦ខែ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់បញ្ញើដ៏ទាក់ទាញ។

  • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ហូតដល់ ៥.៨០% សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
  • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ ៦.៦០% សម្រាប់ប្រាក់រៀល
  • កម្មវិធីអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២
  • លោកអ្នកអញ្ជើញមកដាក់ប្រាក់បញ្ញើឥឡូវនេះ នឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនបន្ថែមទៀតពីធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម លោកអ្នកអាចទៅកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតអ្នកបំផុត ឬគ្រាន់តែទាក់ទងមកកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនលេខ៖ 023 223 423

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan