ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ផ្តល់ជូនកញ្ចប់កម្ចីពិសេសគាំទ្រវិស័យទេសចរណ៍

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០២២

បច្ចុប្បន្ននេះ ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី កំពុងផ្តល់ជូនកញ្ចប់កម្ចីពិសេសជាមួយទំហំកម្ចីរហូតដល់ 400,000 ដុល្លារអាមេរិក ដោយមានលក្ខណ្ឌសមស្របជាមួយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 6.5% ក្នុងមួយឆ្នាំ ដើម្បីចូលរួមគាំទ្រដល់បណ្តាសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមបម្រើក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan