ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

បញ្ចូលលុយទូរសព្ទបានគ្រប់ប្រព័ន្ធ

នៅថ្ងៃទី២០ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០២៣

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរសព្ទរបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាមួយ SC mBanking!  គ្រាន់តែចុចពីរបីប៉ុក អ្នកអាចបញ្ចូលលុយទូរសព្ទផ្ទាល់ខ្លួន ក៏ដូចជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ដោយឥតគិតកម្រៃសេវា។

ទាញយឥឡូវនះ៖ http://onelink.to/cu2x4f

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan