ប្រភេទ

សន្និបាតបូកសរុបសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ឆ្នាំ២០១៩ និងពិធីប្រគល់ និងទទួលផែនការអាជីវកម្មនៃធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ឆ្នាំ២០២០

នៅថ្ងៃទី១០ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០២០ សន្និ​បាត​បូក​សរុប​សកម្ម​ភាពប្រ​តិ​បត្តិ​ការ ឆ្នាំ​២០១៩ និង​ពិ​ធី​ប្រ​គល់ និង​ទទួល​ផែន​ការ​ឆ្នាំ២០២០ នៃ​ធនាគារ សា​ខម​ប៊ែង​ (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ត្រូវ​បានប្រា​រព្ធ​ឡើង​ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​របស់ ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល គណៈ​អគ្គ​នា​យក រួម​ជា​មួយ​នឹង​បុគ្គ​លិក​ថ្នាក់​គ្រប់​គ្រង​នៃ​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី​។

ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩ ជា​ដំ​ណាក់​កាល​ដ៏​សំ​ខាន់​មួយ​ដោយ​មាន​ការ​ប្រារព្ធ​នូវ​ព្រឹ​ត្តិ​ការណ៍​ពិ​សេស ខួប​១០​ឆ្នាំ​​នៃ​ការ​បង្កើត​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី​។ បន្ទាប់​ពី១០​ឆ្នាំ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​នៅ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុ​ជា ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិ​ល​ស៊ី បាន​ពង្រីក​បណ្តាញ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​ខ្លួន មាន​ចំនួន​ឡើង​ដល់​ ០៩​សា​ខា និង​កា​រិ​យា​ល័យ​កណ្តាល​ចំនួន ០១ ជា​មួយ​នឹង​បុគ្គ​លិក​ចំនួន ២៧០​នាក់។ ក្នុង​អង្គ​សន្និ​បាត​នោះ​ផង​ដែរ លោក Nguyen Nhi Thanh –​អនុ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល និង​ជា​អគ្គ​នា​យក ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី បាន​ថ្លែង​របាយ​ការណ៍​បូក​សរុប​សកម្ម​ភាពប្រ​តិ​បត្តិ​ការ នៃ​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ឆ្នាំ​២០១៩ ជា​មួយ​នឹង​លទ្ធផល​អា​ជី​វកម្ម​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​ផង​ដែរ​។

វត្ត​មាន​របស់​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិបាល និង​ថ្នាក់​គ្រប់​គ្រង នៃ​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី នៃ​អង្គ​សន្និ​បាត​បូក​សរុប​សកម្ម​ភាពប្រ​តិ​បត្តិ​ការ ឆ្នាំ​២០១៩។
វត្ត​មាន​របស់​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិបាល និង​ថ្នាក់​គ្រប់​គ្រង នៃ​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី នៃ​អង្គ​សន្និ​បាត​បូក​សរុប​សកម្ម​ភាពប្រ​តិ​បត្តិ​ការ ឆ្នាំ​២០១៩។

អនុ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល និង​ជា​អគ្គ​នា​យក​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី
លោក Nguyen Nhi Thanh – អនុ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល និង​ជា​អគ្គ​នា​យក​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ថ្លែង​របាយ​ការណ៍​បូក​សរុប​សកម្មភាព​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​អា​ជី​វ​កម្ម​ ឆ្នាំ​២០១៩។

លោក គីម មក​រា – នា​យក​សា​ខា​ច្បា​រអំ​ពៅ ថ្លៃង​របាយ​ការណ៍​ស្តី​អំ​ពី​ស្ថាន​ភាព​ប្រាក់​បញ្ញើ​នៅ​សា​ខា​ច្បា​រអំ​ពៅ។
លោក គីម មក​រា – នា​យក​សា​ខា​ច្បា​រអំ​ពៅ ថ្លៃង​របាយ​ការណ៍​ស្តី​អំ​ពី​ស្ថាន​ភាព​ប្រាក់​បញ្ញើ​នៅ​សា​ខា​ច្បា​រអំ​ពៅ។

ស្នា​ដៃ​ដ៏​ល្អ​ប្រ​សើរ​ទាំង​អម្បាល​មាន​ដែល​បាន​សាង​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៩ គឺ​ជា​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ចង្អុល​ការ​យ៉ាង​ដិត​ដល់​ពី​សំ​ណាក់ ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល គណៈ​អគ្គ​នា​យក រួម​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​បំ​ពេញ​ភារ​កិច្ច​តួ​នា​ទី​ខ្លួន​របស់​ក្រុម​បុគ្គ​លិក​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា)ទាំង​មូល។ ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប កត់​សម្គាល់ និង​ជម្រុញ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​អង្គ​ភាព​ដែល​មាន​ស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​បំ​ផុត អង្គ​សន្និ​បាត​បាន​ថ្លែង​ប្រ​កាស​នូវ សេច​ក្តី​សម្រេច​ចិត្ត ស្ងើច​សរ​សើរ ពី​សំ​ណាក់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ធនា​គារ ជូន​ដល់​បណ្តា​អង្គ​ភាព​/​បុគ្គល បំ​ពេញ​តួ​នា​ទី និង​សម្រេច​បានស្នា​ដៃ​ឆ្នើម​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩ នេះ​ផង​ដែរ។

លោក ឈួន ឆេន - ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល និង​ជា​អគ្គ​នា​យក​រង​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ប្រ​គល់​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ ដល់​បុគ្គ​លិក​ឆ្នើម​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩​។
លោក ឈួន ឆេន – ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល និង​ជា​អគ្គ​នា​យក​រង​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ប្រ​គល់​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ ដល់​បុគ្គ​លិក​ឆ្នើម​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩​។

លោក Phung Thai Phung - អគ្គ​នា​យក​រង​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ប្រ​គល់​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ ដល់​បុគ្គ​លិក​ឆ្នើម​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩។
លោក Phung Thai Phung – អគ្គ​នា​យក​រង​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ប្រ​គល់​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ ដល់​បុគ្គ​លិក​ឆ្នើម​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩។

លោក Dam Van Tiep -ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ប្រ​គល់​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ ដល់​បុគ្គ​លិក​ឆ្នើម​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩។
លោក Dam Van Tiep -ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ប្រ​គល់​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ ដល់​បុគ្គ​លិក​ឆ្នើម​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩។

លោក Nguyen Van Minh -ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ប្រ​គល់​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​អង្គ​ភាព​ឆ្នើម​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩ ដល់​សា​ខា​ច្បា​រអំ​ពៅ - តំ​ណាង​សា​ខា​ច្បារ​អំ​ពៅ លោក​នា​យក​សា​ខា គីម មក​រា ។
លោក Nguyen Van Minh -ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ប្រ​គល់​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ​អង្គ​ភាព​ឆ្នើម​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩ ដល់​សា​ខា​ច្បា​រអំ​ពៅ – តំ​ណាង​សា​ខា​ច្បារ​អំ​ពៅ លោក​នា​យក​សា​ខា គីម មក​រា ។

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអគ្គនាយក ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
លោកអលោក Nguyen Nhi Thanh – អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអគ្គនាយក ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរ ដល់លោកស្រី Tran Thi Thuy Hang – អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ ជាបុគ្គលិកឆ្នើមបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនឆ្នាំ។

អនុ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល និង​ជា​អគ្គ​នា​យក ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ជា​តំ​ណាង​អង្គ​ភាព​ល្អ​ប្រ​សើរ​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩
លោក Trinh Van Ty – ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ប្រ​គល់​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ ដល់​លោក Nguyen Nhi Thanh – អនុ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល និង​ជា​អគ្គ​នា​យក ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ជា​តំ​ណាង​អង្គ​ភាព​ល្អ​ប្រ​សើរ​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩។

បន្ទាប់​ពី​ពិ​ធី​ប្រ​គល់​ប័ណ្ណ​សរ​សើរ គឺ​ជា​ពិ​ធី​ប្រ​គល់ និង​ទទួល​ផែន​ការណ៍​ឆ្នាំ​២០២០ រវាង៖

អនុ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល និង​ជា​អគ្គ​នា​យក ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី
លោក Trinh Van Ty – ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ប្រ​គល់​ផែន​ការ​អា​ជី​វ​កម្ម ឆ្នាំ​២០២០​ដល់​លោក Nguyen Nhi Thanh – អនុ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល និង​ជា​អគ្គ​នា​យក ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ដោយ​មាន​វត្ត​មាន​លោក Nguyen Van Minh – សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល  និង​លោក Dam Van Tiep – សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល ផង​ដែរ។

អនុ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល និង​ជា​អគ្គ​នា​យក ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ប្រ​គល់​ផែន​ការ​អា​ជី​វ​កម្ម ឆ្នាំ​២០២០ ដល់​លោក Phan Hoang Anh
លោក Nguyen Nhi Thanh – អនុ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល និង​ជា​អគ្គ​នា​យក ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ប្រ​គល់​ផែន​ការ​អា​ជី​វ​កម្ម ឆ្នាំ​២០២០ ដល់​លោក Phan Hoang Anh – អគ្គ​នា​យក​រង ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ក្រោម​វត្ត​មាន​លោក Trinh Van Ty – ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី លោក Nguyen Van Minh – សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល  និង​លោក Dam Van Tiep – សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល ផង​ដែរ។

លោកអគ្គនាយក ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកម្មវិធី
លោក Nguyen Nhi Thanh – អនុ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល និង​ជា​អគ្គ​នា​យក ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង​(ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ប្រ​គល់​ផែន​ការ​អា​ជីវ​កម្ម ឆ្នាំ​២០២០ ដល់​លោក Phung Thai Phung – អគ្គ​នា​យក​រង ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ក្រោម​វត្ត​មាន​លោក Trinh Van Ty – ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី  លោក Nguyen Van Minh – សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល  និង​លោក Dam Van Tiep – សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិបាល ផង​ដែរ។

លោកអគ្គនាយក ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកម្មវិធី
លោក Nguyen Nhi Thanh – អនុ​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល និង​ជា​អគ្គ​នា​យក ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង​(ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ប្រ​គល់​ផែន​ការ​អា​ជីវ​កម្ម ឆ្នាំ​២០២០ ដល់​លោក​ឈួន ឆេន- អគ្គ​នា​យក​រង ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ក្រោម​វត្ត​មាន​លោក Trinh Van Ty – ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី  លោក Nguyen Van Minh – សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល  និង​លោក Dam Van Tiep – សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ភិ​បាល ផង​ដែរ។

សន្និ​បាត​បូក​សរុប​សកម្មភាព​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ ឆ្នាំ​២០១៩ នៃ​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី បាន​លើក​ឡើង​នូវ​ដំ​ណោះ​ស្រាយ​ជាក់​ស្តែង​ជា​ច្រើន ដើម្បី​អនុ​វត្តឱ្យ​បាន​យ៉ាង​គ្រប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​នូវ​ផែន​ការ ឆ្នាំ​២០២០។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ផង​ដែរ ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង​ (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ក៏​បាន​កត់​សម្គាល់​នូវ​មតិ​យោ​បល់​ចង្អុល​ការ និង​មតិ​ស្ថាប​នា​ពី​សំ​ណាក់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ រួម​ទាំង​អង្គ​ភាព​ចូល​រួម​នៃ​អង្គ​សន្និ​បាត ដើម្បី​គោល​បំ​ណង​បង្កើត​បាន​នូវ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​អា​ជី​វកម្ម​នៃ​ឆ្នាំ។

កម្រង​រូប​ថត​អនុ​ស្សា​វរីយ៍រ​បស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី នៃ​អង្គ​សន្និ​បាត​បូក​សរុប​សកម្មភាព​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ ឆ្នាំ​២០១៩។
កម្រង​រូប​ថត​អនុ​ស្សា​វរីយ៍រ​បស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី នៃ​អង្គ​សន្និ​បាត​បូក​សរុប​សកម្មភាព​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ ឆ្នាំ​២០១៩។

កម្រង​រូប​ថត​អនុ​ស្សា​វរីយ៍​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ជា​មួយ​នឹង​ថ្នាក់​គ្រប់​គ្រង​ធនា​គារ នៃ​អង្គ​សន្និ​បាត​បូក​សរុប​សកម្ម​ភាព​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​ ឆ្នាំ​២០១៩។
កម្រង​រូប​ថត​អនុ​ស្សា​វរីយ៍​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ធនា​គារ សា​ខម​ប៊ែង (ខេម​បូ​ឌា) ភី​អិល​ស៊ី ជា​មួយ​នឹង​ថ្នាក់​គ្រប់​គ្រង​ធនា​គារ នៃ​អង្គ​សន្និ​បាត​បូក​សរុប​សកម្ម​ភាព​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​ ឆ្នាំ​២០១៩។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan