ព័ត៌មានថ្មីៗ

នាំជូននូវព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតពីធនាគារសាខមប៊ែង ព្រមទាំងព័ត៌មានក្នុង​វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ផលិតផល និងសេវាកម្ម

ដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រកបដោយភាពបត់បែនជាមួយនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មសម្បូរបែបរបស់ធនាគារសាខមប៊ែង

អត្ថបទទាក់ទងការលើកកម្ពស់បណ្តុះបណ្តាលជីវភាពរស់នៅ

រីករាយជាមួយនឹងកញ្ចប់ផលិតផលសេវាកម្មជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេស

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

សេវាកម្មបម្រើអតិថិជន ២៤ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃ ការិយាល័យទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ​ រង់ចាំប្រឹក្សា និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់លោកអ្នក

សំណួរដែលគេសួរច្រើន

ដើម្បីទទួលបានចម្លើយទាំងអស់ចំពោះ សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន

លេខទូរសព្ទ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣

បណ្តាញប្រតិបត្តិការ

ទំនាក់​ទំនង ​ស្វែង​រក​បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ​ សាខមប៊ែង​ ខេមបូឌា ​នៅ​ទីនេះ

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan